“Kral’ın Adamları” “The King’s Men”

Melkitler, Melkit Katolikleri, ya da Rum Katolikleri, 18. yüzyılda Katolik Kilisesi’nin himayesine giren Suriyeli Hıristiyanlardır. Kendilerine zaman zaman ‘Rum’ denmiş olsa da aslında etnik olarak Araptırlar ve yaygın biçimde Arapça konuşurlar. ‘Melkit’, Semitik dillerde ‘kral’ anlamına gelen ‘melik’ kelimesinin kökünden türemiştir. Bu isim, Müslüman Araplar tarafından, Bizans Kilisesi’nin resmi doktrinini takip eden bu Suriyeli gruba verilmişti: “Kral’ın adamları.”

17. yüzyıl boyunca Suriye’de Vatikan otoritesine bağlı birçok misyoner okulu açıldı ve bu okullar İstanbul’daki Ortodoks Patrikhanesi’nin tepkisini çekti. İki kilisenin egemenlik mücadelesi 1725’te Suriye Hıristiyanları üzerinde otorite iddia eden iki ayrı Antakya Patrikliği’nin doğmasına sebep oldu. Vatikan’ın otoritesini kabul eden Melkit Katolik Kilisesi, 1821’deki Yunan Bağımsızlık Savaşı’na kadar örgütlenmesini yer altında sürdürdü ve zaman zaman hem İstanbul Ekümenik Patrikhanesi’nin hem de Osmanlı Devleti’nin baskısıyla karşılaştı. Ancak 1821’den sonra, devletin Ortodoks Kilisesi’ne duyduğu güvenin azalmasını fırsat bilen Melkitler, önce dini ritüellerini serbestçe gerçekleştirme iznini aldı, 1848’de de resmi bir millet olarak merkezi hükümet tarafından tanındı.

Lübnanlı Melkit bir aile olan Franko Kusalar 18. yüzyıl sonunda İstanbul’a göçtü. Yusuf Franko’nun babası Nasrî Franko Kusa, 1814 yılında burada doğdu. İstanbul’a yerleşmiş başka bir Halep Katoliği aile olan ve Akdeniz’deki birçok limanda Osmanlı İmparatorluğu’nun ticari temsilciliğini yapan Havvaların yanında çalışmaya başlayan Nasrî, bu bağlantısı sayesinde bir süre sonra Hariciye’ye girdi. Beyoğlu’nun Katolik cemaatinin önde gelen simalarından biri haline gelen Nasrî, Tanzimat’ın önemli devlet adamlarından Fuad Paşa’nın himayesinde Hariciye’de de yükseldi. 1860’larda önce Telgraf İdaresi’nin, sonra Galata Gümrük İdaresi’nin başına geçirilen Nasrî, 1868 yılında Cebel-i Lübnan’a Mutasarrıf olarak atandı. Nasrî 1873’te görev başında ölünce, onunla birlikte Lübnan’a gelmiş olan ailesi yeniden İstanbul’a döndü. Oğulları babalarının izinde Hariciye’ye girerken, kızı da yine Hariciye’den, Frankoların kuzeni Naum Duhanî Efendi’yle evlendi. Naum Duhanî, Pera’nın ünlü tiyatrosunun sahibi Michel Naum’un yeğeniydi.

The Melkites, who were also known as Melkite Catholics or Greek Catholics, are Syrian Christians who came under the protection of the Catholic Church in the 18th century. Although they have occasionally been identified as ‘Greeks,’ ethnically they are Arabs and widely speak Arabic. The term ‘Melkite’ originates from the root of the Semitic word ‘melik’ which means ‘king.’ Muslim Arabs had given the name “the King’s men” to this Syrian group, because they followed the official doctrine of the Byzantine Church.

During the 17th century, many missionary schools opened in Syria under Vatican authority, which provoked the reaction of the Orthodox Ecumenical Patriarchate in Istanbul. The struggle for domination between the two churches caused the establishment in 1725 of two separate Patriarchates of Antioch claiming authority over Syrian Christians. The Melkite Catholic Church, which recognized the authority of the Vatican, maintained its organizational structure in the underground until the Greek War of Independence in 1821. It occasionally encountered pressure from both the Orthodox Ecumenical Patriarchate in Istanbul and from the Ottoman State. After 1821, however, profiting from the weakening of the state’s trust towards the Orthodox Church, the Melkites first received sanction to practice their rituals freely, and in 1848, they were officially recognized as a “millet” (nation) by the central government.

The Franko Kusas, a Lebanese Melkite family, migrated to Istanbul at the end of the 18th century. Yusuf Franko’s father Nasrî Franko Kusa, was born in Istanbul in 1814. Nasrî worked with the Havvas, who were another Catholic family from Aleppo settled in Istanbul representing the commercial interests of the Ottoman Empire in many Mediterranean ports. Thanks to this connection, he soon managed to secure employment in the Ministry of Foreign Affairs. Nasrî became one of the important faces of the Beyoğlu Catholic community and, under the protection of Fuad Paşa —an important statesman of the Tanzimat (Reorganization) period—Nasrî advanced in the Ministry of Foreign Affairs. In the 1860s Nasrî was first made Minister of the Post and Telegraph service and later oversaw the Galata Customs. In 1868 he was appointed Governor General to Mount Lebanon. Nasrî died in 1873 while on duty, and his family returned to Istanbul. While his sons followed in the footsteps of their father and joined the Ministry of Foreign Affairs, his daughter married a cousin of the Frankos, Naum Duhanî Efendi, who was also a member of the Ministry of Foreign Affairs. Naum was the nephew of Michel Naum, owner of the famous theater in Pera.